Posts Tagged ‘plan- og bygningsloven’

Verran kommune og Statens Vegvesen sitt arbeid med planlegging av ny veg ved Hjellbotn.

februar 1, 2011

Verran kommune sine formannskapsvedtak til plandokumentet ”KOMMUNEDELPLAN FV. 17 OG FV. 720 KVARVING – SPROVA – MALM. PLANPROGRAM” har skapt mye oppmerksomhet i media. Mange reagerer på at det er foreslått å utrede alternativer det ikke er mulig å få oppslutning om i kommunene og som derved ikke er realiserbare alternativer.
Hvorfor er det slik? Samarbeidsprosjektet fv. 17 og fv. 720 bestående av Nord-Trøndelag fylkeskommune og kommunene Namsos, Flatanger, Osen, Namdalseid, Verran og Steinkjer har i respektive organ vedtatt en relativt detaljert prosjektplan på ca 110 sider som danner en felles enighet om hvordan vegprosjektet på overordnet nivå skal utformes. Ny fv. 720 fra fv. 17 til Malm inngår i totalprosjektet. Det er ikke skissert en veg nord for Vellamelen.
Vegprosjektet finansieres med bompenger (780 mill) og en bevilgning fra Nord-Trøndelag fylkeskommune (520 mill) til sammen 1.3 mrd. Nord-Trøndelag fylkeskommune er vegeier, bestiller og har ansvaret for oppfølging av arbeidet med vegprosjektet. Oppdraget med å utføre dette har de gitt til Statens Vegvesen. Når Statens Vegvesen skal regulere, prosjektere og bygge ut hele vegprosjektet må de forholde seg til de alternativer det er realistisk å få oppslutning om i samarbeidsprosjektet. Det er likevel slik at det i Norge er vedtatte lover og retningslinjer for utførelsen av slike prosjekter. Når Statens Vegvesen utfører sitt arbeid er det Plan- og bygningslovens som er styrende. Vider er det gitt ”Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan- og bygningsloven T-1057”. Disse gir klare krav til hvordan dette arbeidet skal gjennomføres. For store prosjekter er kravene mer omfattende. Kvarving – Malm – Sprova er det desiderte største enkeltprosjektet i vegprosjektet. Dette prosjektet tar det lengst tid både å planlegge og å bygge. Derfor har Statens Vegvesen starter arbeidet med dette enkeltprosjektet. Første del i dette arbeidet skal i henhold til Plan- og bygningsloven være å utarbeide forslag til planprogram. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredning. Plan- og bygningsloven krever at ”relevante og realistiske alternativer” skal utredes. Hensikten med dette kravet er å gi en like god forklaring på hvorfor et alternativ ikke er valgt som å gi en god forklaring på hvorfor et alternativ er valgt. I dette valget er det ikke kun kostnader som teller. Både prissatte og ikke prissatte konsekvenser skal utredes, dermed vil samfunnsnytte for eksempel være et tungtveiende argument. Er et relevant alternativ utelatt og dette blir påpekt under høringen, kreves det at også dette alternativet utredes. Dette vil forsinke planprosessen betydelig i forhold til å ta det med fra starten. Tilsvarende vil man måtte starte planprosessen helt forfra igjen om det eneste alternativet man har satset på i planprosessen viser seg å ikke være realiserbart. Det kan være både fysiske årsaker (geologi, geoteknikk) eller konflikt med viktige nasjonale eller regionale hensyn som gjør at et alternativ viser seg å ikke være realiserbart. For å sikre en effektiv planprosess vil det derfor være lønnsomt å starte bredt, og snevre inn antall alternativ etter hvert som en får utredet og kvittert dem ut. Det er både tids- og ressursbesparende å kvittere ut de minst aktuelle alternativene tidlig i planprosessen.

Formannskapet i Verran ber om at et ”relevant og realistisk” alternativ ikke skal utredes.
Å utelukke et av mange alternativer som kan være ”relevant og realistisk” i oppstarten av en planprosess kan altså forsinke planprosessen. Årsaken til dette er at en enkeltperson, fylkesmannen, næringsorganisasjon, eller hvem som helst i henhold til Plan- og bygningsloven har rett til å spørre hvorfor et ”relevant og realistisk” alternativ er utelatt eller valgt. På samme måte har vedkommende rett til å få et begrunnet svar på hvorfor alternativet er utelatt eller valgt.

Når Formannskapet i Verran ikke vil vedta å legge ut forslag til planprogram til høring har dette allerede ført til en forsinkelse i hele prosjektet. Det er laget en kompakt fremdriftsplan hvor kommunedelplaner skal legges ut til høring i desember. Dette er det ikke mulig å gjennomføre nå.

Bompengefinansieringen krever en svært detaljert beskrivelse av alle tiltakene som skal gjennomføres i prosjektet. På samme måte skal bompengesystemet beskrives med satser, hvor og hvordan bompengene skal kreves inn. Dette dokumentet skal vedtas i alle prosjektkommunene med likelydende vedtak. Alle kommunene må derfor være enige om hele prosjektet i detalj. Det er derfor ikke mulig med en uenighet mellom prosjektkommunene om prosjektet. Det er enten enighet og gjennomføring av prosjektet eller uenighet og ingen gjennomføring av noe i prosjektet. Dette er en garanti for at alle parter strekker seg etter målet om å finne den beste helhetlige løsningen for vegprosjektet.
Det som i en tidlig fase i prosjektet kan fremstå som uenighet påvirker ikke hovedmålet.

Bjørn Holder
prosjektleder for samarbeidsprosjektet FV17 og FV720