Archive for the ‘Nyhet’ Category

Fv.17/fv. 720 Steinkjer- Namsos stoppes

mai 21, 2012

På siste møte i styringsgruppa for Bompengesamarbeidet ble det vedtatt at man anbefaler kommunene å legge ned prosjektet.

Videre anbefaler styringsgruppen at det opprettes et nytt  prosjekt for strekningen Fv. 17 Dyrstad-Sprova, inkludert Fv. 720 til Malm.

Protokoll fra møtet den 16. mai vil bli publisert så snart den er godkjent av styringsgruppens medlemmer.

Styringsgruppemøte

mai 15, 2012

Neste styringsgruppemøte er den 16. mai kl. 1300. Namdalseid rådhus.

Prosesser i arbeidet med bompengesøknad

april 3, 2012
 1. Nord Trøndelag fylkeskommune (NTfk) er vegeier og prosjekteier i vegprosjektet fv. 17/fv. 720 Namsos – Steinkjer – Malm.
 2. NTfk har inngått et «Bompengesamarbeid fv. 17/fv. 720» med kommunene Namsos, Flatanger, Osen, Namdalseid, Verran og Steinkjer. Dette er formalisert gjennom vedtak av prosjektforslaget i kommunene i 2008 og fylkestinget i 2009. Videre i vedtak av «Prosjektplan fase 2».
 3. NTfk inngikk umiddelbart etter dette en avtale med Statens vegvesen (SVV) om å planlegge, regulere og prosjektere samt å stå for utbygging av vegprosjektet. SVV sin første oppgave var etter inngåelse av denne avtalen å gi sin faglige anbefaling til utbyggingstiltak og innhold i vegprosjektet. Det samme gjelder bompengesystem.
 4. Styringsgruppen i Bompengesamarbeidet fv. 17/fv. 720 har ingen vedtaksmyndighet, men de anbefaler og fremmer sak til likelydende vedtak i kommunestyrene og fylkestinget som til slutt vedtar et politisk prioritert innhold i vegprosjektet.             Det samme for bompengesystem. Dette danner grunnlaget for bompengesøknaden til Stortinget.
 5. NTfk er Bompengesamarbeidet fv. 17/fv. 720 sin formelle samarbeidspart og er den ansvarlige til å fremme den faglige anbefaling om utbyggingstiltak og bompengesystem.            Dette:
  1. i forhold til en god framdrift (rett tid)
  2. med vurdering av aktuelle alternativer i hvert tiltak (PBL krav til begrunnelse for det anbefalte forslag og de alternativer som ikke er anbefalt)
  3. fremmet på en slik måte at det er aksept for begrunnelsen av tiltakene
 6. NTfk fremmer sin faglige anbefaling til Bompengesamarbeidet fv.17/fv. 720.  Styringsgruppen skal etter behov informeres og gjøres kjent med de vegfaglige anbefalingene i detalj. Dette med begrunnelse for hvorfor de er valgt, samt en gjennomgang av de alternativer som ikke er anbefalt med begrunnelse for hvorfor disse ikke er valgt. Med dette som bakgrunn danner styringsgruppen seg en felles forståelse som legges til grunn for den politiske prioriteringen. Medlemmene i styringsgruppen (ordførerne) fremmer disse vurderingene i egen kommune.
 7. Kommunene gjennomgår så en tilsvarende politisk prioritering. Disse vurderingene tar ordførerne med seg til styringsgruppen for felles drøfting der. Disse politiske prioriteringene blir gjennomført i nært samarbeid med nærings- og samfunnslivet i kommunen.
 8. Når dette arbeidet er modnet og resulterer i enighet, kan styringsgruppen fremme sak om likelydende vedtak i kommunene og i fylkestinget. Uten denne uttrykte enigheten vil det være vanskelig for kommunestyrene og den enkelte representant å delta i å vedta et likelydende vedtak.