Status for vegprosjektet

Prosjekt har nå kommet til det punktet at det skal prioritere innhold og utbyggingstiltak langs hele vegstrekningen – inklusive å bestemme plassering av bompengestasjonene. Hensikten med denne prioriteringen nå er å få strukturert planlegging og prosjektering inn mot tiltak det er politisk vilje til å gjennomføre. Kommunenes prioriteringer danner grunnlag for at Statens vegvesen kan gå i gang med den nødvendige detaljplanleggingen som grunnlag for søknaden.

Dette er grunnlaget for kommunes behandling av ovenfor nevnte prioriteringer nå.

De samme prioriteringene skal behandles i fylkestinget etter vedtak i Bompengesamarbeidets kommunestyrer. Fylkestinget blir i tillegg anmodet om å vedta at en kan bruke den fylkeskommunale andel av finansieringen til utbyggingsoppgaver fra og med 2012.

Senhøsten 2013 er planene at kommunestyrene og deretter fylkestinget skal behandle selve bompengesøknaden. Først på dette tidspunkt blir detaljene i prosjektet endelig vedtatt.

Bompengesøknaden er det endelige vedtaket om innhold og utforming av vegprosjektet.