Archive for april 2012

Prosesser i arbeidet med bompengesøknad

april 3, 2012
 1. Nord Trøndelag fylkeskommune (NTfk) er vegeier og prosjekteier i vegprosjektet fv. 17/fv. 720 Namsos – Steinkjer – Malm.
 2. NTfk har inngått et «Bompengesamarbeid fv. 17/fv. 720» med kommunene Namsos, Flatanger, Osen, Namdalseid, Verran og Steinkjer. Dette er formalisert gjennom vedtak av prosjektforslaget i kommunene i 2008 og fylkestinget i 2009. Videre i vedtak av «Prosjektplan fase 2».
 3. NTfk inngikk umiddelbart etter dette en avtale med Statens vegvesen (SVV) om å planlegge, regulere og prosjektere samt å stå for utbygging av vegprosjektet. SVV sin første oppgave var etter inngåelse av denne avtalen å gi sin faglige anbefaling til utbyggingstiltak og innhold i vegprosjektet. Det samme gjelder bompengesystem.
 4. Styringsgruppen i Bompengesamarbeidet fv. 17/fv. 720 har ingen vedtaksmyndighet, men de anbefaler og fremmer sak til likelydende vedtak i kommunestyrene og fylkestinget som til slutt vedtar et politisk prioritert innhold i vegprosjektet.             Det samme for bompengesystem. Dette danner grunnlaget for bompengesøknaden til Stortinget.
 5. NTfk er Bompengesamarbeidet fv. 17/fv. 720 sin formelle samarbeidspart og er den ansvarlige til å fremme den faglige anbefaling om utbyggingstiltak og bompengesystem.            Dette:
  1. i forhold til en god framdrift (rett tid)
  2. med vurdering av aktuelle alternativer i hvert tiltak (PBL krav til begrunnelse for det anbefalte forslag og de alternativer som ikke er anbefalt)
  3. fremmet på en slik måte at det er aksept for begrunnelsen av tiltakene
 6. NTfk fremmer sin faglige anbefaling til Bompengesamarbeidet fv.17/fv. 720.  Styringsgruppen skal etter behov informeres og gjøres kjent med de vegfaglige anbefalingene i detalj. Dette med begrunnelse for hvorfor de er valgt, samt en gjennomgang av de alternativer som ikke er anbefalt med begrunnelse for hvorfor disse ikke er valgt. Med dette som bakgrunn danner styringsgruppen seg en felles forståelse som legges til grunn for den politiske prioriteringen. Medlemmene i styringsgruppen (ordførerne) fremmer disse vurderingene i egen kommune.
 7. Kommunene gjennomgår så en tilsvarende politisk prioritering. Disse vurderingene tar ordførerne med seg til styringsgruppen for felles drøfting der. Disse politiske prioriteringene blir gjennomført i nært samarbeid med nærings- og samfunnslivet i kommunen.
 8. Når dette arbeidet er modnet og resulterer i enighet, kan styringsgruppen fremme sak om likelydende vedtak i kommunene og i fylkestinget. Uten denne uttrykte enigheten vil det være vanskelig for kommunestyrene og den enkelte representant å delta i å vedta et likelydende vedtak.

Mange «løse tråder» i bomvegprosjektet

april 3, 2012

På dette grunnlag sier styringsgruppens leder, Morten Stene, til Namdalsavisa fredag den 30. mars at prosjektet «bør utsettes i ett år». Stene sier det fortsatt kommer mange nye innspill til vegprosjektet. Mange av disse er gode og må derfor avklares. Styringsgruppen skal møtes den 12. april for å behandle bompengesystemet, delprosjektet Kvarving – Sprova – Malm, for så å diskutere videre på tiltak Sprova – Spillumshøgda.

– Styringsgruppen har pr dato ikke mottatt SVV anbefalte løsning til bompengesystem, sier Stene. Bompengesamarbeidet trenger derfor tid etter styringsgruppemøtet til å diskutere og bli enige om dette før styringsgruppen anbefaler vedtak i kommunestyrene som er vedtaksorgan i vegprosjektet. Det samme gjelder for delprosjektet Kvarving – Sprova – Malm hvor det er usikkert om den avsatte rammen på 700 mill. er tilstrekkelig. SVV har ikke gitt sin faglige anbefaling for utforming av delprosjektet. Det foreligger i dette delprosjektet forslag på veglinjer som SVV ikke har presentert sine vurderinger i forhold til ovenfor styringsgruppen. Når det gjelder strekningen Sprova – Spillumshøgda er det fortsatt uavklart hvilken løsning som velges ved Namdalseid sentrum, Gryta tunell, Bangsund og Sævikdalen.

Status for vegprosjektet

april 3, 2012

Prosjekt har nå kommet til det punktet at det skal prioritere innhold og utbyggingstiltak langs hele vegstrekningen – inklusive å bestemme plassering av bompengestasjonene. Hensikten med denne prioriteringen nå er å få strukturert planlegging og prosjektering inn mot tiltak det er politisk vilje til å gjennomføre. Kommunenes prioriteringer danner grunnlag for at Statens vegvesen kan gå i gang med den nødvendige detaljplanleggingen som grunnlag for søknaden.

Dette er grunnlaget for kommunes behandling av ovenfor nevnte prioriteringer nå.

De samme prioriteringene skal behandles i fylkestinget etter vedtak i Bompengesamarbeidets kommunestyrer. Fylkestinget blir i tillegg anmodet om å vedta at en kan bruke den fylkeskommunale andel av finansieringen til utbyggingsoppgaver fra og med 2012.

Senhøsten 2013 er planene at kommunestyrene og deretter fylkestinget skal behandle selve bompengesøknaden. Først på dette tidspunkt blir detaljene i prosjektet endelig vedtatt.

Bompengesøknaden er det endelige vedtaket om innhold og utforming av vegprosjektet.