Archive for mars 2012

Neste styringsgruppemøte: 12. april

mars 1, 2012

Det planlagte styringsgruppemøtet i bompengesamarbeidet den 20 februar er utsatt til den 12 april. Det arbeides med å komme fram til et helhetlig løsningsforslag som er hensiktsmessige å arbeide for.

Tidspunkt 0900 – 1400. Sted Malm

Foreløpig sakliste:

  1. SVV orienterer om status i pågående planarbeid.
  2. SVV orienterer om de konsekvensene ordfører Bjørn Arild Gram sitt forslag på forrige møte har for delprosjektet over Jådåren og for delprosjektet Kvarving – Sprova – Malm om 30 mill. flyttes fra Jådåren til Kvarving – Sprova – Malm. Dette med henblikk på å utrede mulighetene for å realisere B7 alternativet sammen med B2.
  3. SVV orienterer om endringer på delprosjektet Kvarving-Sprova-Malm. Trase og kostnadsanslag.
  4. SVV presenterer sin faglige anbefaling av tiltak med prioriteringsliste og kostnadsanslag for delprosjektet Kvarving-Sprova-Malm
  5. SVV presenterer en faglig anbefaling for innkreving av bompenger med prinsipp for inntektsnivå (Plassering av innkrevingsmaster og deres %-andel av den totale bompengeinnkrevingen)
  6. Gjennomgang og vedtak av saksfremlegg til kommunestyremøtene som inkluderer styringsgruppens anbefaling til vedtak (prioriteringsliste og bompengesystem)

Ønsker seg veg langs fjorden i Verran

mars 1, 2012

På åpent vegmøte i Verran kom det frem ønsker om ny veg langs fjorden, og at man ikke må glemme gang og sykkelveg med tanke på skolebarn.

 

90 personer hadde møtt frem for å delta på åpent møte om ny Fv 17 og fv 720 i Verraparken torsdag 16. februar. Etter en presentasjon av prosjektet ved Bjørm Holder og en presentasjon av vegløsningen av Sidsel Bryne og Asbjørn Moe i Statens vegvesen.

 

Roald Lysø fra Trøndelag Forskning og Utvikling var prosessleder i diskusjonsdelen av møtet, og la vekt på at ale skulle få komme til orde. Noen av meningene som ble ytret fra deltakerne fra Verran var disse:

–          kan prosjektet fullfinansieres av mer bompenger?

–          Positive tilbakemeldinger på brua til Strømnestangen

–          Ønsker ny vei langs fjorden

–          Frykt for skoleveien til ungene ved mangel på bygging av gang/sykkelvei

–          Ønsker vei i tilknytning til Tjuin

–          Hva vektlegges i utregningen av samfunnsnytte?

–          Fokus på tilknytningen til Osen/Fosen langs FV720, ønsker derfor utbedring

  • Lurer i den sammenheng på hva som skal til for å komme med i analysen

–          Opplever at det fokuseres på folkehelse ved gang/sykkelvei i Namsos (Spillum), men ikke her

–          Positive til at Namsos og Namdalseid får orden på veien, men føler at de ikke får så mye igjen for prisen de betaler

–          Skjønner ikke at Namdalseid vil ha trafikken fortsatt gjennom sentrum