Archive for februar 2012

60 diskuterte i Namsos

februar 17, 2012

Bompengesamarbeidet arrangerte i samarbeid med Namsos kommune åpent vegmøte den 14.februar 2012. 60 møtte frem for å diskutere de foreslåtte løsningene.

Flere av de fremmøtte tilhørte kommunestyret eller hadde roller i næringslivet som tilsier at de har stor interesse av å vite mer om vegløsningen.

Sidsel Bryne fra Statens vegvesen presenterte det vegfaglige løsningsforslaget som styringsgruppen i bompengesamarbeidet skal ta stilling til om de vil anbefale til kommunestyrene. Morten Stene, ordfører i Namsos, innledet med å si at styringsgruppen er interessert i å få sa mange innspill som mulig fra befolkningen. De skal ta stilling til vegvesenets forslag den 20 februar..

Bjørn Holder forklarte hvor man er i prosessen med å forbedre vegen, og viste til at vegvesenets forslag er svært likt det forlaget som ble lansert i forprosjektet.

I diskusjonene ble følgende momenter trukket fra deltakerne på møtet :

• Beboerne på Bangsund er opptatt av trafikksikkerhet, og godeløsninger for myke trafikanter

• Vegen bør legges utenom Namdalseid sentrum, men man kan gjerne fortsette å kjøre gjennom Korsen

• Industriforeningen har lansert et forslag hvor man setter fokus på tiden det tar å kjøre mellom Namsos og Steinkjer. De ønsker å få utredet et forslag hvor vegen følger terrenget i størst mulig grad utenom Namdalseid sentrum

• Bompenger er komplisert å ta stilling til

• Man vil unngå å plassere bom slik at man blir belastet både for FV 17 og Namsosringen på samme tur

 

Mange deltakere på åpent vegmøte på Namsos

Trafikksikkerhet sentralt på Namdalseid

februar 17, 2012

Trafikksikkerhet og miljø var sentralt i diskusjonen om framtidige fylkesveg 17 på det åpne møtet på Namdalseid. 120 personer var møtt fram og engasjementet var stort.

Trafikksikkerhet – og spesielt for de myke trafikantene – ble mye diskutert på vegmøtet i Namdalseid. Delvis ble det brukt som et argument for at vegen burde legges utenom Namdalseid sentrum. Men trafikksikkerhet var enda viktigere hvis vegen blir vedtatt lagt gjennom sentrum som foreslått av Statens vegvesen.

– Det virket som flertallet av de som ytret seg på møtet var for en vegløsning utenfor sentrum. Argumentene var sikkerhet, miljø og framtidsrettethet, sier prosjektleder Bjørn Holder, Bompengeprosjektet fv. 17/fv. 720.

Mens jordvern og utviklingen av sentrum var argumenter for at vegne fortsatt skal gå gjennom sentrum.

Det var tilsynelatende enighet om at utbyggingen rundt Vellamelen var et klart bompengeprosjekt, mens det ble argumenter for at utbygging nord for Vellamelen kun var nødvendige utbedringer av eksisterende veg, og burde ses på som ordinært vegvedlikehold og finansieres av myndighetene.

Stor interesse for fv. 17 i Beitstad

februar 8, 2012

60 personer var samlet på Beitstad skole da prosjektet Bompengesamarbeidet fv. 17/fv. 720 arrangerte dialogmøte den 6. februar 2012. 

Bjørn Holder diskuterer med innbyggere i Beitstad.

Sidsel Bryne, Statens vegvesen, presenterer de faglige forslagene til vegtrase og utbedringstiltak mellom Steinkjer og Namsos. Asbjørn Moe, Statens vegvesen, la fram detaljerte beregning av konsekvenser ved ulike trasevalg i og rundt Vellamelen,

Momenter fra diskusjonen

Etter møte ble forslaget diskutert i smågrupper. Under gjengis en del momenter fra diskusjonene om løsningene rundt Vellamelen:

  • At vegen legges utenom Vellamelen sentrum er bra for det fysiske miljøet, men gir både muligheter og utfordringer når det gjelder utvikling av sentrum
  • Mye dyrkajord går med til den valgte traseen
  • Mer framtidsrettet å legge vegen til Malm langs Beitstadsundet
  • Frykt for at den valgte bruløsningen blir et pengesluk
  • Færre avkjøringer skaper omveger for enkelte

Utvalgte kommentarer angående den helthetlige forslaget:

  • Bangsundsvingen viktigst å få utbedret
  • Ingen helhetlig løsning hvis man ikke legger vegen utenom Namdalseid sentrum

Lokal kunnskap viktig

– Godt lokalt engasjement er bra. Det er viktig for oss å bruke lokalkunnskap i planleggingen av veien, sier prosjektleder Bjørn Holder, Bompengesamarbeidet fv. 17/fv. 720. Samtidig er det viktig at løsningene blir best mulig for trafikantene, de skal jo i neste omgang betale for å bruke vegen.

Statens vegvesens presentasjoner