Vær med og påvirk framtidas fylkesveg 17

I første tertial 2012 bestemmes hovedtraseen for fylkesveg 17 mellom Steinkjer og Namsos. Er vegen viktig for deg kan du være med å påvirke nå.

– Vi ønsker inkluderende og demokratiske dialoger rundt vegprosjektet, sier prosjektleder Bjørn Holder. Derfor er det viktig å engasjere seg nå!

 

 2012 blir et svært viktig år for vegprosjektet fv. 17/fv. 720. Det er nå det bestemme hva som skal gjøres innenfor investeringsrammen på 1.300 millioner kroner.

– Det som er helt klart er at vegprosjektet ikke har midler til å gjennomføre en fullstendig utbedring på hele vegstrekningen, sier prosjektleder Bjørn Holder, Bompengesamarbeidet fv. 17/fv. 720. Derfor må tiltakene som gjennomføres nå legge til rette for en best mulig veg- og samfunnsløsning sett i et 50 års-perspektiv. Det vegprosjektet vi gjennomfører nå skal være første etappe mot en slik løsning på sikt.

Meningsutveksling

Bompengesamarbeidet fv. 17/fv. 720 er inne i et halvår med diskusjoner som skal ende opp med en prioriteringsliste som beskriver hovedtrekkene i de totale investeringene når det gjelder nye veglinjer og enkelttiltak.

– Nå er det er det ønskelig med en åpen, inkluderende og demokratisk prosess slik at meningsforskjeller om alternative prioriteringer og hensyn kommer fram understreker Holder.

Engasjer deg som bruker

Brukerne av vegen skal bidra med 60 prosent av finansieringen og det må derfor være bred aksept for utformingen av det endelige vegprosjektet.  Bompengesamarbeidet ønsker debatt med alle interessegrupperinger. Dialog etableres med lokalsamfunn, velforeninger, miljøorganisasjoner, næringsliv, landbruk/grunneiere etc.

– Er vegen viktig for deg? Engasjer deg nå! sier Holder.

Debatten har til hensikt å belyse mest mulig av det brukerne av vegen er opptatt av og samtidig få belyst hensynene som må tas i den forbindelse. Det gir et godt utgangspunkt for å få valgt den beste bruken av de midlene vi har til rådighet og bidra til å sikre at den mest optimale og helhetlige vegløsningen blir vedtatt.

Bompenger krever enighet

Det er en nødvendig å arbeide fram for likelydende kommunestyrevedtak i Steinkjer, Verran, Namdalseid, Namsos, Osen og Flatanger.

– Dette er grunnlaget for at saken kan behandles i Fylkestinget og søke Stortinget om tillatelse til delfinansiere vegen med bompengene, sier Holder. Det er Nord-Trøndelag fylket som er vegeier, og finansierer 40 prosent av vegutbyggingen.

I denne fasne av prosjektet er fokuset hovedtrekkene i utbyggingen. Det gjenstår fortsatt mye detaljplanlegging og regulering som kan påvirke utformingen.

– Går alt etter planen kan mindre og enklere tiltak starte opp allerede i 2012, forteller Holder. Bompengeinnkrevingen er planlagt startet i 2014 og skal vare i 15 år.

Vegprosjektet er planlagt å være ferdig i 2018.

Vegen framover mot prioriteringsliste (pdf)