Uttalelse fra Samarbeidsprosjektet fv. 17 og fv. 720 etter utvidet styringsgruppemøte den 3. februar 2011.

Samarbeidsprosjektet er svært opptatt av at alle prosesser i gjennomføringen av vegprosjektet skjer i henhold til de lover og retningslinjer som gjelder for utførelse av slikt arbeid, og det er Plan- og bygningsloven som fastsetter kravene til dette arbeidet.
Den krever blant annet at ”relevante og realistiske alternativer” skal utredes.
For å sikre en effektiv planprosess vil det derfor være lønnsomt å starte bredt, og snevre inn antall alternativ etter hvert som en får utredet og kvittert dem ut. Det er både tids- og ressursbesparende å kvittere ut de minst aktuelle alternativene tidlig i planprosessen.

Samarbeidsprosjektet fv. 17 og fv. 720 har ikke nødvendigvis samme definisjon til hva som er
”relevante og realistiske alternativer” som Plan- og bygningsloven har!
Samarbeidsprosjektet fv. 17 og fv. 720 bestående av Nord-Trøndelag fylkeskommune og kommunene Namsos, Flatanger, Osen, Namdalseid, Verran og Steinkjer har i respektive organ vedtatt en relativt detaljert prosjektplan på ca 110 sider som danner en felles enighet om hvordan vegprosjektet på overordnet nivå skal utformes. Dette dokumentet utgjør en felles samarbeidsplattform som beskriver de intensjonene kommunene etablerte samarbeidsprosjektet på. Bompengesøknaden må aksepteres og vedtas likelydende i alle samarbeidskommunene og i fylkestinget før den kan godkjennes.

Samarbeidsprosjektet henstiller Verran kommune om å legge ut plandokumentet til høring så snart som mulig og helst på neste formannskapsmøte.